Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego pod adresem www.hotbikes.pl.
Pojęcia użyte w Regulaminie, jeśli nie postanowiono inaczej, oznaczają:

1.Definicje

„Serwis Internetowy” -Hotbikes.pl nazwa handlowa, dla celów tych Warunków reprezentująca firmę Diseneo (zwaną dalej jako „Usługodawca”) Diseneo Artur Pawłowski z siedzibą w ul. Bielska 162, 34-120 Roczyny, NIP: 5512626745, REGON: 365655439.
„Użytkownik” – osoba odwiedzająca lub korzystająca z Serwisu Internetowego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Diseneo. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie WWW. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Diseneo ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2.Użytkowanie Serwisu Internetowego
Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe dla użytkowniów, którzy zaakceptowali Regulamin i przestrzegają jego postanowień.

Serwis Internetowy hotbikes.pl publikuje odnośniki do promocji i okazji sklepów internetowych branży sportowej zgłaszanych poprzez formularz znajdujący się pod adresem https://hotbikes.pl/add-deal/ przez użytkowników, moderatorów i administratorów serwisu. Po poprawnej rejestracji i zalogowaniu przez Użytkownika.

Konto użytkownika należy wcześniej zarejestrować po kliknięciu w odnośnik na stronie głównej „Zaloguj/Zarejestruj” a następnie klikając odnośnik „załóż konto”
Aby zarejestrować konto należy podać unikalne dane tj: nazwa użytkownika, mail, hasło.
Konto użytkownika wymagane jest do zgłaszania propozycji promocji i okazji.

Wysłane poprzez formularz propozycje odnośników do okazji zakupowych są moderowane. Moderator lub administrator decyduje, czy dana okazja lub promocja jest publikowana. Nie wszystkie propozycje trafiają na stronę hotbikes.pl

Celem takiego działania jest zakup towarów w jak najlepszej cenie akceptowalnej przez kupującego na stronie zewnętrznej.

Przeglądanie propozycji, korzystanie z kuponów rabatowych zamieszczonych w serwisie internetowym nie wymaga rejestracji.

Serwis Internetowy nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Portal posiada system zbierania informacji o ofertach sklepów internetowych, oznacza to że wszystkie ogłoszenia, oferty mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

3.Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego roku.

4.Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika serwisu internetowego hotbikes.pl

1.Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu ("RODO").

2.Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w serwisie jest Diseneo Artur Pawłowski z siedzibą w ul. Bielska 162, 34-120 Roczyny, NIP: 5512626745, REGON: 365655439.
3.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: biuro@hotbikes.pl
4.Podstawą prawną, uprawniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:
  -prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  -wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5.Podanie danych osobowych wymagane będzie w celu uzyskania dostępu do konkretnej usługi Serwisu przez Użytkownika, tj.:
  -Subskrypcji newslettera,
  -Możliwości komentowania poszczególnych artykułów, wydarzeń,
  -Udostępniania propozycji promocji i okazji zakupowych
  -Głosowanie na propozycje

6.W przypadkach opisanych w pkt 4, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:
  - Nazwa użytkownika,
  -Adres poczty elektronicznej,

7.Ponadto Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych, o których mowa w pkt 6, Administratorowi w celach marketingowych Administratora.
8.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
9.Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  -podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi informatyczne i pocztowe,
  -organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
  -podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody.
10.Użytkownik ma prawo do:
  a.dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  b.żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  c.żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    -dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
    -nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;
    -wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
    -dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
    -dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  d.żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e.sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    -zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją,
    -dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  f.wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych;
  g.wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;
  h.przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
hotbikes.pl
Logo
Rejestracja Nowego Użytkownika
Compare items
 • Total (0)
Compare
0